Mzdy - spracovanie a ročné zúčtovanie dane

 • mesačné spracovanie miezd podľa Vašich podkladov
 • výpočet odvodov poistného za zamestnancov
 • zaslanie príslušných výkazov a prehľadov mesačných, kvartálnych a ročných:
 • do Sociálnej poisťovne
 • do Zdravotnej poisťovne
 • na Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • prihlášky a odhlášky do a z poisťovní – zdravotných a sociálnej
 • spracovanie platieb pre II. a III. pilier, DDS /doplnkové dôchodkové sporenie/
 • povinné, či dohodnuté zrážky zo mzdy z titulu exekúcie a podobne
 • komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých výkazov a tlačív do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne
 • reporting a hlásenia pre klientov aj do zahraničia, samozrejme aj v elektronickej podobe v rôznych výstupných voliteľných formátoch
 • upozornenie klientov na zmeny v mzdovej oblasti pri zmenách legislatívy a nižších právnych úprav