Účtovníctvo a účtovné služby

Ponúkame komplexné a profesionálne ekonomické služby s viac ako 30-ročnými skúsenosťami na trhu! Ak zveríte spracovanie účtovníctva nám, bude Vás to stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec - účtovník. Už nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej a účtovnej oblasti a ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov. Všetky tieto služby Vám zabezpečíme v špičkovej kvalite a za výhodné ceny! Pozrite si aktuálnu ponuku našich služieb v oblasti účtovníctva:

Podvojné účtovníctvo

 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • predkontácia jednotlivých dokladov
 • spracovanie účtovnej uzávierky aj kvartálne v prípade konsolidácie alebo podľa potrieb klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane príslušných výkazov definované zákonom o účtovníctve. A tiež aj hospodársky výsledok, predvaha, obraty účtov, aktíva a pasíva, prehľad o nákladoch a výnosoch, uzatvorenie účtovných kníh a otvorenie nových účtovných kníh, súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovný denník, hlavná kniha, kniha faktúr odoslaných a kniha faktúr prijatých, banková kniha, pokladničná kniha, cashflow ako aj základné ekonomické ukazovatele stavu Vašej spoločnosti.
 • Účtovníctvo a účtovné službyspracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • hlásenia ESL súhrnné, prehľad dokladov ESL
 • evidencia majetku, karty majetku, odpisy majetku, plánovanie odpisov, ich prerušenie
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a FO vrátane príslušných výkazov -riadne, mimoriadne, opravné alebo dodatočné
 • spracovanie daňových podkladov pre vybavenie úverov, hypoték a podobne
 • kontrola účtovníctva
 • spätné opravy účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • spracovanie peňažného denníka
 • spracovanie ročnej uzávierky (výkaz o majetkoch a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch, kniha FO + FD)
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov
 • kontrola účtovníctva

DPH

 • spracovanie prvotných dokladov
 • vedenie evidencie dokladov patriacich do DPH
 • vedenie evidencie dokladov patriacich do ESL
 • vypracovanie daňových priznaní DPH
 • vypracovanie súhrnných hlásení a výkazov ESL
 • vypracovanie kontrolného výkazu k DPH

Poradenstvo

 • účtovné poradenstvo
 • daňové poradenstvo
 • obchodné poradenstvo
 • personálne poradenstvo
 • právne poradenstvo
 • poradenstvo pri založení podnikania a pri rozbehu podnikania

Audit

 • priebežný audit
 • jednorazový audit
 • dobrovoľný audit

Zastupovanie

zastupovanie pred daňovými úradmi, zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a ostatnými orgánmi štátnej a miestnej správy.

 

Neváhajte nás kontaktovať s Vašimi otázkami, určite nájdeme vhodnú a efektívnu formu vzájomnej spolupráce!