Personalistika

 • príprava a vyhotovenie
  • pracovných zmlúv a pracovných dohôd
  • dohôd o hmotnej zodpovednosti
  • náplni práce jednotlivých pracovných pozícií
  • organizačného poriadku
  • odporučenie formy pracovného vzťahu
  • vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov
  • zabezpečenie povinných školení zamestnancov z oblasti bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany /BOZP a PO/
  • konzultácie pre zamestnávateľov /konateľov alebo riaditeľov spoločností/ ako optimalizovať pracovné a pracovnoprávne vzťahy a systém pre svojich zamestnancov
  • nastavenie personálnej oblasti klientov tak, aby vyhovovali legislatívnym predpisom a prípadným kontrolám zo strany Inšpektorátov práce a Úradov práce a sociálnych vecí

Nami ponúkané komplexné služby mzdovej a personálnej oblasti a agendy Vám garantujú, že procesy a postupy s Vašimi zamestnancami a budú v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov a ďalších náväzných zákonov, vyhlášiek a iných právnych noriem.